รณรงค์ความปลอดภัยการขนส่งตู้สินค้าอันตราย

เรียน  ผู้ประกอบการรถขนส่งทุกท่าน

                        เนื่องด้วยท่าเรือแหลมฉบังและบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  จัดทำโครงการรณรงค์ ความปลอดภัยในการขนส่งตู้สินค้าอันตราย โดยจะทำการตรวจสภาพรถขนส่ง และรับข้อมูลจากพนักงานขับรถ ดังนี้

                        1.การตรวจสภาพรถขนส่ง จะทำการตรวจสภาพอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สภาพยาง ระบบไฟส่องสว่าง ที่ล็อคตู้สินค้า ฯลฯ รวมทั้งการตรวจการรั่วไหลของสินค้า

                        2.ข้อมูลจากพนักงานขับรถ เช่น ชื่อ-สกุล อายุ เลขที่บัตรประชาชน ใบขับขี่ ปลายทาง/เส้นทางขนส่ง ฯลฯ

                        โดยในการตรวจนี้จะดำเนินการเฉพาะรถขนส่งที่มารับตู้สินค้าอันตรายขาเข้า เพื่อนำไปส่งยังโรงงานของผู้นำเข้า ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง ข้อมูลที่ได้รับจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความปลอดภัยต่อไป เช่น เสนอให้กรมการขนส่งทางบกจัดอบรมพนักงานขับรถให้มีใบขับขี่ประเภทที่ 4  เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของสินค้า รวมทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยถือเริ่มรณรงค์ความปลอดภัยในการรับส่งสินค้าอันตราย ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความปลอดภัย คลังสินค้าอันตราย โทร 038-404799038-404799  E-mail dgps@jwd-logistics.com

                        ท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการขนส่ง ทุกรายที่เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาการขนส่งตู้สินค้าอันตรายอย่างปลอดภัย


                                  ขอแสดงความนับถือ

                                   ท่าเรือแหลมฉบัง และ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)